Muutoksia kilpailukieltosopimuksiin – työnantaja, tarkista maksuvelvollisuutesi ajoissa!

Työsopimuslain mukaiset muutokset kilpailukieltosopimuksia koskien ovat mitä todennäköisimmin tulossa voimaan 1.1.2022. Ero nykyiseen on huomattava, sillä uusien säännösten mukaan työnantajan olisi suoritettava työntekijälle kilpailukieltosopimuksesta merkittäväkin korvaus. Maksuvelvoite tulisi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia niiden kestosta riippumatta.

Mistä kilpailukieltosopimuksessa on kyse?

Kilpailukieltosopimus tehdään työnantajan ja työntekijän välillä. Sen tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta solmia uutta työsopimusta, ryhtyä työskentelemään työnantajan kanssa kilpailevan yrityksen lukuun tai harjoittaa muutoin kilpailevaa toimintaa omaan lukuun. Kilpailukieltosopimus voidaan myös tehdä ottamalla tätä koskeva ehto työsopimuksen osaksi.

Kilpailukieltosopimuksilla rajoitetaan yleensä työntekijän oikeuksia työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus sitoo työntekijää työsuhteen päättymisen jälkeen ainoastaan, mikäli se on tehty erityisen painavasta syystä.

Nykyisten säännösten nojalla työnantajalla on velvollisuus suorittaa korvaus sovitusta kilpailukiellosta ainoastaan, mikäli sopimuksen mukainen kilpailukielto on voimassa yli kuuden kuukauden ajan.

Lisää kilpailukieltosopimusten tekemisestä voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestamme täällä »

Ehdotetun muutoksen taustasta

Kilpailukieltosopimuksista säädetään työsopimuslaissa, johon on nyt ehdotettu muutoksia Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta (HE 222/2020 vp).

Vaikka kilpailukieltosopimuksia on tähänkin asti voinut solmia ainoastaan työnantajan ja työntekijän välillä työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä, on kilpailukieltosopimuksia solmittu tästä huolimatta usein löyhin perustein. Kilpailukieltoehto on tähän asti myös ollut yleinen työsopimuksen vakioehto. Muutosten tarkoituksena on vähentää ns. turhien kilpailukieltosopimusten tekemistä sekä sitä kautta edistää työmarkkinoiden dynaamisuutta.

Tiivistetysti keskeiset muutokset liittyvät kilpailukieltosopimusten johdosta maksettaviin korvausmääriin sekä niihin olosuhteisiin, joissa korvauksia on ylipäätään maksettava. Lisäksi muutokset sisältävät säännökset työnantajan irtisanomisoikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus tietyissä tapauksissa.

Mikä on ehdotuksen mukainen korvausmäärä?

Nykylainsäädännössä työnantajalla on velvollisuus suorittaa korvaus sovitusta kilpailukiellosta vain, jos sopimuksen mukainen kilpailukielto on voimassa yli kuuden kuukauden ajan. Lakimuutoksen jälkeen työnantajan maksuvelvollisuus tulee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Muutoksen voimaantulon jälkeen korvauksen suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja kilpailukieltosopimuksessa sovitun rajoitusajan pituudesta. Mikäli osapuolet sopivat enintään kuuden kuukauden pituisesta kilpailukiellosta, korvauksen olisi vastattava 40 % työntekijän palkasta rajoitusajan pituiselta ajalta laskettuna. Mikäli taas osapuolet sopivat pidemmästä kuin kuuden kuukauden kilpailukiellosta, vastaava korvauksen määrä olisi silloin 60 % työntekijän palkasta. Kilpailukieltoaika voisi olla jatkossa enintään vuoden mittainen.

Korvauksen perusteena olisi työntekijän tavanomainen palkka, jota tälle on maksettu työsuhteen kestäessä. Korvaus olisi suoritettava työntekijälle normaalein palkanmaksukausin, jollei muuta ole sovittu. Korvausta ei pidetä palkkana.

Työnantajalla oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus

Työnantajalla tulisi muutosehdotuksen mukaan olemaan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet esimerkiksi työtehtävien osalta. Kilpailukieltosopimuksen voisi tällöin irtisanoa yksipuolisesti noudattaen irtisanomisaikaa, joka olisi pituudeltaan vähintään kolmasosa kilpailukieltosopimuksen rajoitusajan pituudesta, mutta kuitenkin vähintään kahden kuukauden pituinen. Sopimusta ei voisi enää irtisanoa sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksensa.

Työnantajan on siis mahdollista välttyä korvauksen maksamiselta irtisanomalla kilpailukieltosopimus. Irtisanominen suositellaan tehtäväksi kirjallisesti. Korvausvelvollisuudesta ja -määrästä ei tulevaisuudessa olisi mahdollista sopia toisin.

Milloin muutokset on huomioitava?

Korvausvelvollisuutta koskevat säännökset tulisivat ehdotuksen mukaan noudatettavaksi myös ennen muutosten voimaantuloa sovittujen kilpailukieltosopimusten osalta, vuoden siirtymäajalla. Korvausvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksia, joiden osalta korvaus on jo maksettu tai sen maksaminen on aloitettu ennen muutosten voimaantuloa.

Samalla työnantajalle kuitenkin annettaisiin oikeus irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus vuoden siirtymäajan päättymiseen mennessä ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajan reagoitava muutoksiin hyvissä ajoin

Työnantajien on tärkeää huomioida mahdolliset tarpeet työsopimusten päivittämiselle jo hyvissä ajoin; on pohdittava maksettavien korvausten kustannuskysymystä ja vastaavasti kilpailukieltojen liiketoiminnallista hyötyä, sekä tehtävä yrityksen rekrytointiprosessiin tarvittavat muutokset.

Työnantajille on annettu vuoden siirtymäaika tarvittaviin neuvotteluihin kilpailukieltosopimuksiin tehtävien muutosten tekemiseksi sekä tarpeettomien kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen. Työnantajien on muutosten johdosta arvioitava jatkossa tarkemmin, milloin kilpailukieltosopimus todella on tarpeellinen.

Mikäli sinulla on kysyttävää kilpailukieltosopimuksissa tai tarvitset apua muissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, lakimiehemme ovat palveluksessasi. Ole rohkeasti yhteydessä meihin joko suoraan tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenottopyyntö ei velvoita sinua mihinkään.

 

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Kristina Juronen ja se on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 18.1.2021 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on noin 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä