Lomautus poikkeusaikana – miten tilapäissääntely vaikuttaa käytännössä?

Koronakriisin pitkittyessä monet yrittäjät saattavat olla huolissaan yrityksensä taloudellisesta kannattavuudesta ja yrityksensä tulevaisuudesta. Monelle yritykselle on asiakasvirtojen tyrehtyessä tullut painetta juoksevien kulujen minimoimiseen. Yksi keino vähentää näitä kustannuksia on työntekijöiden lomautus, mutta milloin lomautustoimia voi käyttää?

Lomautuksen perusteena työn väliaikainen vähentyminen

Mikäli työnantajan mahdollisuus tarjota työtä vähenee väliaikaisesti, työnantaja voi lomauttaa työntekijän. Lomauttaminen käytännössä tarkoittaa työnantajan aloitteesta toteutettavaa väliaikaista työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen kuitenkin pysyessä voimassa. Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai tietyn ennalta määritetyn ajan. On kuitenkin huomioitava, että tällainen määräaikainen lomautus tulee pystyä määrittelemään täsmällisesti eli työnantajan tulee määrittää tietty päivä, jolloin lomautukset päättyvät (KKO:2001:19).

Lomautuksille voi lain mukaan olla perusteena tuotannolliset ja taloudelliset syyt tai se, että työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat väliaikaisesti vähentyneet eikä kohtuudella ole järjestettävissä muuta työtä.

Yhteistoimintamenettelyn kesto riippuu lomautuksista

Mikäli yritys on yhteistoimintalain piirissä, tulee yhteistoimintamenettelyä koskevia säännöksiä soveltaa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että yhteistoimintamenettelyn voi aloittaa vasta, kun lomauttamisen tarve tulee ilmeiseksi (KKO:1997:55).

Lomautuksen pituus määrittelee sen, kuinka pitkään yhteistoimintaneuvottelujen tulee kestää. Neuvotteluajan tulee olla vähintään 14 päivää, mikäli lomautukset kohdistuvat alle 10 henkilöön, tai ovat vain tilapäisiä eli kestävät enintään 90 päivää. Pidempää, kuuden viikon neuvotteluaikaa työnantajan tulee soveltaa, kun harkittavat lomautukset ovat pidemmät kuin 90 päivää ja lomautukset kohdistuvat vähintään 10 työntekijään (yt-lain 51§).

Silloin kun yritys ei ole yhteistoimintalain piirissä, työnantajan tulee lomautustilanteessa esittää työntekijöille lomautuksia koskeva ennakkoselvitys. Selvityksen voi lain mukaan antaa suullisesti, mutta suosittelemme kuitenkin aina tekemään sen kirjallisesti.

Voimassa on tilapäinen viiden päivän lomautusilmoitusaika

Käsillä olevan koronatilanteen vuoksi on annettu jonkin verran tilapäissäätelyä niin työehtosopimuksiin (TES) kuin lakeihinkin.

Tavallisesti lomautettaessa työnantajan tulee noudattaa 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, ellei toisin työehtosopimuksessa määrätä. Tämä siis tarkoittaa, että työnantajan tulee antaa ilmoitus henkilön lomauttamisesta 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tällä ajalla työntekijällä on normaali työntekovelvoite ja työnantajan tulee maksaa ajalta palkkaa. Aika lasketaan kalenteripäivittäin mukaan lukien ilmoituspäivä.

Työsopimuslakiin tehtyyn tilapäiseen muutokseen perustuen, lomautuksen voi toteuttaa vain viiden päivän ilmoitusaikaa noudattaen (voimassa 30.6.2020 saakka). On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että mikäli työnantajalla on velvollisuus noudattaa työehtosopimusta, lomautusilmoitusaika määräytyy aina sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Edellä kerrottu ei myöskään vaikuta yhteistoimintaneuvottelujen sisällöllisiin vaatimuksiin eli mahdolliset yhteistoimintaneuvottelut tulee suorittaa asianmukaisesti.

Nopeutettu yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettelyn aloittamista suunniteltaessa, kannattaa huomioida myös yt-lain 60 §:n mukainen nopeutettu menettely. Tulkintamme mukaan pykälän soveltaminen saattaa tulla mahdolliseksi koronakriisin alla. Menettelyn käyttöön tulee kuitenkin olla aina erityinen syy. Lain esitöiden mukaan tällainen syy voi olla vain tilanteessa, jossa yhteistoimintaneuvottelu aiheuttaa objektiivisin perustein merkittävää haittaa tai vahinkoa yrityksen toiminnalle (HE 254/2006 vp, s 67). Tällaista merkittävää haittaa saattaa aiheutua esimerkiksi silloin, kun koko yrityksen toiminta vaarantuisi yt-menettelyn seurauksena. Tällöinkin yt-neuvottelut on kuitenkin käynnistettävä viivytyksettä, kun tällainen tilapäinen este poistuu.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä lomautuksista tai tarvitset apua muissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, lakimiehemme ovat palveluksessasi. Ole rohkeasti yhteydessä meihin joko suoraan tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenottopyyntö ei velvoita sinua mihinkään.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä