Kuka huolehtii saataviesi valvonnasta konkurssitilanteessa?

Velkojalla on konkurssilain mukaan velvollisuus valvoa saatavansa kirjallisesti. Tämä konkurssivalvontakirjelmä tulee toimittaa konkurssipesälle valvontapäivään mennessä. Vasta valvonnan toimittamisen jälkeen velkoja on oikeutettu saamaan saatavalleen jako-osuutta konkurssissa.

Konkurssissa koko velallisen omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien määräysvaltaan. Konkurssipesän tehtävä on muuttaa tämä koko velallisen omaisuus rahaksi ja jakaa se konkurssivelallisen velkojille. Jotta velkojalla on oikeus saada saatavalleen suoritus konkurssissa, on velkojan valvottava saatavansa kirjallisesti konkurssipesän pesänhoitajan määräämään valvontapäivään mennessä.

Mikäli velkoja ei konkurssilaissa tarkoin säännellyllä tavalla valvo saatavaansa konkurssissa, velkojalla ei ole oikeutta saada saatavalleen niin sanottua jako-osuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin velkoja ei saa lainkaan suoritusta saatavalleen.

Ilmoitus saatavasta ja sen perusteista pesänhoitajalle

Käräjäoikeus asettaa maksukyvyttömän velallisen konkurssiin. Konkurssipesän pesänhoitajan velvollisuus on konkurssin alettua laatia pesäluettelo, eli luettelo velallisen varoista ja veloista. Jo pesäluetteloa varten velkojan on syytä toimittaa ilmoitus saatavastaan ja sen perusteista pesänhoitajalle, jotta pesänhoitaja tulee varmuudella tietoiseksi velkojasta ja tämän saatavasta.

Tämän lisäksi ennen 1.7.2019 alkaneissa konkursseissa velkojan on tullut toimittaa pesänhoitajalle erillinen konkurssivalvontakirjelmä pesänhoitajan määräämään valvontapäivään mennessä. 1.7.2019 alkaen konkurssilakiin on tullut muutos, jonka mukaan riittää, että jatkossa velkoja kirjallisesti ilmoittaa pesänhoitajalle saatavansa perusteineen joko ennen valvontapäivän määräämistä tai viimeistään pesänhoitajan määräämänä valvontapäivänä.

Mitä valvontakirjelmässä tulee ilmoittaa?

Kuten edellä kerrottiin, on konkurssilakiin tullut velkojilta vaadittaviin toimenpiteisiin liittyen pieni huojennus 1.7.2019 jälkeen alkaneiden konkurssien osalta. Konkurssivalvonnan sisältövaatimusten osalta muutoksia ei ole kuitenkaan tullut.

Konkurssilain 12 luvun 7 §:n mukaan valvontakirjelmässä on ilmoitettava muun muassa konkurssisaatavan pääoma ja mahdolliset korkovaatimukset sekä saatavan peruste riittävästi yksilöitynä. Tietyt saatavat ovat konkurssissa etuoikeutettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisille saataville jaetaan konkurssissa jako-osuutta ennen muita, niin sanottuja etuoikeudettomia saatavia.

Valvontakirjelmässä onkin erityisen tärkeää ilmoittaa, jos saatava on etuoikeutettua velkojien maksusaantijärjestyksestä annetun lain mukaisesti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, mikäli velkojalla on panttioikeus tai yrityskiinnitys vakuutena saatavalleen tai jos saatava on kokonaan tai osittain syntynyt konkurssia edeltäneen yrityksen saneerausmenettelyn aikana. Tällöin saatavat ovat etuoikeutetussa asemassa, kun velkojille jaetaan rahaa eli jako-osuuksia konkurssissa.

Valvontakirjelmä on konkurssilain mukaan lähetettävä määräajassa, eli sen on oltava pesänhoitajalla viimeistään valvontapäivänä. Konkurssivalvonnan lähettäminen on aina velkojan vastuulla. Mikäli velkoja ei valvo saatavaansa valvontapäivään mennessä, on valvonta tämän jälkeen mahdollista tehdä ainoastaan maksullisena jälkivalvontana. Jälkivalvontamaksu on yksi prosentti valvotun saatavan tai lisävaatimuksen määrästä, mutta kuitenkin aina vähintään 600 euroa ja enintään 6000 euroa.

Jätä saataviesi valvonta asiantuntijalle

Saatavailmoituksen ja konkurssivalvonnan laatimisessa ja konkurssipesän pesänhoitajalle toimittamisessa on syytä olla huolellinen, jotta velkojan oikeudet konkurssissa tulevat turvatuiksi.

Otathan rohkeasti yhteyttä Visma Legalin maksukyvyttömyysoikeuteen erikoistuneisiin lakimiehiin, kun tarvitset apua konkurssivalvonnan laatimisessa. Asiantuntevilta lakimiehiltämme saat myös apua konkurssimenettelyssä avustamisessa, esimerkiksi erilaisten konkurssiasiakirjojen tulkitsemisessa ja velkojainkokouksiin osallistumisessa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä