Takaisinsaanti konkurssipesään – mitä se tarkoittaa?

Takaisinsaantivaatimukset ovat tuttuja lähinnä enemmän maksukyvyttömyysasioiden parissa toimiville tahoille, kuten Verohallinnolle tai eläkevakuutusyhtiöille. Kun yritystä, yhteisöä tai yksityishenkilöä vaaditaan palauttamaan varoja konkurssipesään, tulee vaatimus usein yllättäen, eikä vaatimuksen saanut välttämättä ymmärrä mistä on kysymys.

Takaisinsaannin tarkoitus

Takaisinsaannista konkurssipesään säädetään sitä koskevassa laissa ja sääntelyn tarkoituksena on palauttaa konkurssivelallisen taloudellinen asema varallisuuden osalta vastaavaksi, kuin se oli ennen konkurssiin asettamista. Tämä tapahtuu oikeustoimia peräyttämällä.

Tarkoitus on erittäin looginen, koska ilman takaisinsaantia koskevaa lainsäädäntöä velallisen maksaessa ennen konkurssia velkansa tietylle velkojalle, joutuisivat muut velkojat tyytymään pienempään suoritukseen konkurssivarallisuudesta. Toki on olemassa muitakin keinoja puuttua tällaisiin tilanteisiin kuin takaisinsaanti konkurssipesään, joista yhtenä mainittakoon vaikkapa velkojansuosinta, josta säädetään rikoslaissa.

Takaisinsaanti tähtää siihen, että velkojia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja kaikille velkojille tulisi konkurssivarallisuudesta suoritus siten, kuin velkojien maksunsaantijärjestystä koskevassa laissa säädetään. Ei ole yhdenvertaista, jos tietty velkoja saisi täyden suorituksen ja muut joutuvat tyytymään pieneen jako-osuuteen.

Takaisinsaannilla voidaan puuttua käytännössä kaikenlaisiin varallisuuden siirtoihin, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta konkurssiyhtiön varallisuusasemaan. Näin ollen on mahdollista puuttua esimerkiksi alihintaisiin kauppoihin, kuittauksiin, vakuuksien antoon, epätavallisten maksuvälineiden käyttöön tai käytännössä mihin tahansa järjestelyyn, joka täyttää kriteerin, että varallisuutta siirtyy pois konkurssiyhtiön ulottuvilta.

Lainsäädännössä erityistä huomiota on kiinnitetty läheisten välisiin oikeustoimiin, jotka ovat yleisiä konkurssitilanteissa. Esimerkiksi läheisyhtiölle, joissa määräysvaltaa käyttää sama henkilö, voidaan pyrkiä siirtämään varoja yhtiöltä, jota ollaan juuri asettamassa konkurssiin.

Takaisinsaantiin liittyvät määräpäivät ja perusteet

Takaisinsaantiasioihin liittyy olennaisesti käsite nimeltä kriittinen aika. Tämä kriittinen aika tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jolla suoritetut oikeustoimet ovat takaisinsaannin kohteena. Kriittinen aika on lähtökohtaisesti 3 kuukautta siitä, kun konkurssihakemus on jätetty käräjäoikeudelle. Eli mikäli konkurssihakemus jätetään 15.11.2019 on kriittinen aika kolme kuukautta tätä ennen. Mikäli oikeustoimia on suoritettu läheisten välillä, on tällä vaikutusta myös kriittiseen aikaan siten, että ajanjakso on jopa 2-5 vuotta.

Takaisinsaantiperusteet voidaan karkeasti jakaa yleiseen ja erityisiin takaisinsaantiperusteisiin. Yleisellä takaisinsaantiperusteella puututaan käytännössä mihin tahansa oikeustoimeen. Yleisen takaisinsaantiperusteen tullessa kyseeseen ei siis tarkastella sitä, oliko kyseessä jokin tietty oikeustoimi, kuten esimerkiksi velan maksu. Olennaista on, että oikeustoimella oli sopimattomasti suosittu tiettyä velkojaa tai siirretty varoja pois konkurssivelallisen varallisuuspiiristä. Yleisen takaisinsaantiperusteen piiriin soveltuu esimerkiksi liiketoimintakauppa.

Erityisiä takaisinsaantiperusteita ovat esimerkiksi lahjat, kohtuuttomat etuudet, ulosmittauksella saadut maksut, huomattavat rahamaksut, kuittaukset ja vakuudet. Nämä ovat tiettyjä säänneltyjä oikeustoimia, joille on takaisinsaantilaissa omat lainkohtansa. Toki takaisinsaantiperusteet ovat sinänsä päällekkäisiä, että usein konkurssipesä esittää takaisinsaantivaatimuksensa vetoamalla sekä yleiseen että tiettyyn erityiseen takaisinsaantiperusteeseen.

Rahamaksun osalta laissa on säädetty, että maksu ei peräydy, jos maksu on olosuhteet huomioon ottaen tavanomainen, vaikka maksu olisikin suoritettu kriittisenä aikana. Käytännössä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta sille, mitä tällä tavanomaisuudella tarkoitetaan, vaan arviointi tulee aina tehdä tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä tavanomaisina maksuina on pidetty esimerkiksi kuljetusyhtiön kriittisenä aikana suorittamia polttoainemaksuja, koska ne olivat tavanomaisia liiketoiminnan luonne huomioiden. Epätavanomaisuuteen viittaa sen sijaan esimerkiksi se, että velkoja on käyttänyt konkurssiperintää maksun saamiseksi.

Takaisinsaannin osalta joudutaan tekemään myös rajanvetoja velallisen maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden ajankohdista, mikä tuottaa omat haasteensa erityisesti silloin, jos oikeustoimi on suoritettu pidemmän ajan takaa konkurssihakemuksen jättämisestä.

Miten takaisinsaannilta voi välttyä?

Takaisinsaantiriskeihin on mahdollista varautua, vaikka toisinaan takaisinsaannilta on mahdotonta välttyä, koska yksittäinen velkoja ei voi yksin päättää siitä, milloin velallinen tullaan hakemaan konkurssiin.
Korostan aina, että vakuuksien vaatiminen ei ole vain pankkien tai rahoitusyhtiöiden etuoikeus, vaan niitä voivat käyttää kaikki velkojat. Velkoja voi myös selvittää velallisen taloudellista asemaa, kun oikeustoimi tulee ajankohtaiseksi.

Takaisinsaantivaatimuksen saapuessa tulee ensin pyrkiä selvittämään tarkasti ne perusteet ja faktat, jotka ovat olleet käsillä oikeustoimen hetkellä. Takaisinsaantikysymykset ovat usein tulkinnanvaraisia varsinkin silloin, jos kyseessä on rahassa suoritettu huomattava maksu kriittisenä aikana. Tällöin joudutaan arvioimaan mun muassa maksun tavanomaisuutta tai epätavanomaisuutta.

Ole yhteydessä Visma Legalin maksukyvyttömyysoikeuteen erikoistuneisiin lakimiehiin, kun tarvitset apua takaisinsaantiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi kun olet saanut sitä koskevan vaatimuskirjeen konkurssipesän pesänhoitajalta. Voit jättää yhteydenottopyynnön täällä.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä