Työaikapankki viihtyvyyden ja sitouttamisen välineenä

Työaikalaki uudistui vuodenvaihteessa ja yhtenä keskeisimpänä uudistuksena oli työaikapankkijärjestelmän kirjaaminen lakiin.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

Kyseessä on vapaaehtoinen järjestelmä, joka pyrkii edistämään työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarkoituksena on tarjota yrityksille mahdollisuus työntekijöiden entistä joustavampaan työajan seurantaan.

Vaihtoehto työehtosopimuksen työaikapankeille

Työaikapankkijärjestelmät ovat aiemminkin olleet mahdollisia työehtosopimusten (TES) nojalla, mutta vakiintumattoman käsitteen vuoksi eri pankkien välillä on ollut huomattavia eroavaisuuksia. Jatkossa pankin käyttöönotto on kuitenkin mahdollista myös sellaisissa yrityksissä, joilla ei ole TES:iä tai se ei sisällä määräyksiä työaikapankista. Mikäli TES sisältää tällaisia määräyksiä, voidaan työpaikalla kuitenkin sopia myös vaihtamisesta uuteen laissa säädettyyn pankkiin. On kuitenkin tärkeää, että aiempi järjestelmä lakkautetaan ennen uuden käyttöönottoa.

Miten työaikapankki otetaan käyttöön?

Pankin käyttöönotosta tulee sopia kirjallisessa työaikapankkisopimuksessa, jonka mukaisesti työaikaa talletetaan. Sopimus tehdään työnantajan ja työntekijöiden tai tietyn työntekijäryhmän välillä. Työntekijöitä lähtökohtaisesti edustaa henkilöstön edustaja, kuten luottamusmies, mutta tällaisen puuttuessa sopimus voidaan tehdä myös koko henkilöstön kanssa.

Sopimukselle on asetettu tietty vähimmäissisältö. Osapuolien tulee sopia ainakin siitä, mitä eriä pankkiin voi siirtää, paljonko tunteja voi tallettaa ja miten vapaata ”nostetaan” pankista. Voidaan esimerkiksi sopia, että työntekijän tulee pitää vapaat lomien yhteydessä tai työnantajan liiketoiminnan sesonkien ulkopuolella.

Sopimuksessa tulee myös sopia siitä, miten työaikapankki lakkautetaan ja mitä pankin sen hetkiselle kerätylle saldolle tapahtuu.

Mitä työaikapankkiin voidaan siirtää?

Pankkiin voidaan siirtää lisä- ja ylityötunteja, liukuvaan työaikaan perustuvia tunteja sekä rahamääräisiä etuja vastaava aika. Kuten edellä mainittiin, siitä mitä eriä pankkiin voi siirtää, tulee sopia erikseen.

Tunnit siirretään pankkiin samalla periaatteella kuin ne muutoin maksettaisiin rahana. Näin ollen siirretyn työn ollessa ylityötä, tulee se siirtää pankkiin korotettuna. Työntekijällä on mahdollisuus valita, siirretäänkö pankkiin pelkkä korotusosa vai myös perusosa.

Pankkiin voidaan siirtää myös rahamääräisiä etuja vastaava aika, kuten sunnuntaityön korotusosa, lomaraha tai viikkolepokorvaus. Erät tulee tallettaa ennen niiden erääntymistä maksettavaksi, sillä sen jälkeen tallettaminen ei enää ole mahdollista.

Jos työaikapankkiin siirretään liukuvan työajan mukaisia työtunteja, voi neljän kuukauden tasoitusjakson aikana kerryttää enintään 60 tuntia eli pankin käyttö ei vaikuta liukumarajoihin. On kuitenkin pidettävä mielessä, että liukuvatyöaika ja työaikapankki ovat erilliset järjestelmät, joita voidaan käyttää myös rinnakkain.

Työaikapankkiin ei saa tallettaa säännöllisen työajan tunteja (pl. liukuva työaikajärjestely) tai kulukorvauksia ja muita korvausluonteisia saatavia, kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja.

Erien tallettamiseen tarvitaan suostumus

Työaikapankkia käytettäessä on muistettava, että työntekijän on aina annettava suostumus erien siirtämiseksi pankkiin. Suostumus on mahdollista antaa vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan tai jokaiselle kerralle erikseen.

Paljonko pankkiin voi kerryttää?

Työaikakertymä saa olla enintään 180 tuntia kalenterivuodessa, eikä kokonaiskertymä saa ylittää yli 6kk:n vastaavan työajan määrää. Rajat ovat siis suuremmat kuin liukuvassa työajassa. Työnantajan tulee pitää kirjaa pankkiin kerrytetyistä ja vapaana pidetyistä eristä työntekijäkohtaisesti.

Korvaus vapaana pidetyistä, työaikapankkiin kerätyistä tunneista, maksetaan kunkin vapaan pitoajankohdan mukaisesti. Näin ollen sen hetken palkalla, jolloin erät siirrettiin pankkiin ei ole enää merkitystä. Työnantaja määrätessä vapaan ajankohdan, työntekijällä on oikeus vapaan pitämisen sijasta vaatia korvauksen suorittamista rahassa.

Työmarkkinoilla kilpailu osaajista on tiukentunut viime vuosina. Tämänkaltaiset työaikajärjestelyt voivat helpottaa työntekijän työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja voivat siten olla mainio työkalu henkilöstön viihtyvyyden ja työn tuottavuuden parantamisessa – johtaen entistä sitoutuneempaan henkilöstöön. Työaikapankin lisääminen lakiin selkeyttää joka tapauksessa työaikapankkien käyttöä käytännössä.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä työaikapankkeihin ja esimerkiksi niihin liittyviin sopimuksiin liittyen, olethan yhteydessä lakimiehiimme joko suoraan tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenottopyyntö ei velvoita sinua mihinkään.

Artikkeli on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 12.3.2020 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä