Uusi työaikalaki tuo joustoa yrityksen työaikasuunnitteluun

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020.

Uudistukselle oli tarve, sillä aiempi laki ei enää vastannut modernin työnteon tarpeisiin. Etätyö on yleistynyt merkittävästi ja työlainsäädäntö pyrkii seuraamaan perässä. Tavoitteena on mahdollistaa työajan entistä joustavampi käyttö.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat säädökset…

  • joustotyöaikamallista
  • enimmäistyöajasta,
  • liukuvan työaikajärjestelyn muutoksista sekä
  • lakisääteisestä työaikapankista

Paikkasidonnaisuudesta on työajan määrittelyssä pääosin luovuttu. Lähtökohtana on, että uusi työaikalaki soveltuu kaikkiin alasta ja tehtävästä riippumatta. Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät vain johtavassa asemassa tai siihen rinnasteisessa asemassa olevat työntekijät, mikäli heillä on todellinen mahdollisuus päättää itse työajastaan.

Tarkastellaan seuraavassa lyhyesti kyseisiä uudistuksia.

Joustotyöaika uutena työaikamallina

Voidaan sanoa, että työaikalain merkittävin uudistus on joustotyöaika. Työajan sitominen tiettyyn paikkaan ei ole enää ollut todellisuutta monissakaan työtehtävissä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset asiantuntijatehtävät, joissa ei ole merkitystä sillä, missä työntekijä työn tekee. Etätyö ei kuitenkaan nykyisen voimassa olevan lain mukaan ole ollut tähän saakka virallista työaikaa, sillä työajan käsite on ollut sidottu työpaikkaan.

Uuden työaikalain myötä työnantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus sopia joustotyöajasta.

Tällöin vähintään puolet työntekijän työajasta tulee olla sellaista, että työntekijä voi itse päättää sen suorituspaikan; työnantajan edelleen määritellessä tehtävät, tavoitteet sekä niille asetetut aikataulut. Joustotyöajan voi työsopimuksen voimassaolon aikana irtisanoa erikseen seuraavan tasoittumisjakson loppuun, eikä sille tarvita työsopimuslain mukaista erityistä perustetta.

Muutoksia työajanseurantaan

Toinen merkittävä muutos työaikalakiin on vuosittaisen ylityökiintiön poistuminen ja sen korvaaminen kokonaistyöajalle asetetulla rajalla.

Käytännössä työnantajalle tämä tarkoittaa sitä, että työtuntien enimmäismäärän sijaan tulee jatkossa tarkastella enimmäistyöaikojen toteumaa.

Työnantajan on näin ollen muutettava työajanseurantaa. Tähän on kuitenkin annettu siirtymäaikaa 1.1.2021 saakka.

Työajan liukuma laajenee

Työaikalaki mahdollisti jo aiemmin liukuvan työaikajärjestelmän käytön. Siihen tuli kuitenkin myös muutoksia. Jatkossa työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää vuorokautisen työaikansa alkamisen ja sen päättymishetken neljän tunnin liukuma-ajalla, aiemman kolmen tunnin sijaan.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että säännöllinen työaika voidaan enintään ylittää 60 tuntia tai alittaa 20 tuntia.

Kaikille työnantajille mahdollisuus työaikapankkiin

Viimeisenä, muttei kuitenkaan vähäisimpänä keskeisenä uudistuksena on työaikapankki, jonka käyttöön on jatkossa mahdollisuus kaikilla työnantajilla.

Työaikapankki eli niin sanottu tuntipankki mahdollistaa työntekijöiden liukuvan työajan seurannan. Tämä on mahdollista jatkossa myös sellaisissa yrityksissä, joilla ei ole työehtosopimusta tai pankin käytöstä ei ole määräyksiä. Jatkossa työnantaja voi siis valita jatkaako yritys työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöä vai vaihtaako se työaikalaissa kuvailtuun pankkiin. Mikäli yrityksellä on jo käytössä työehtosopimuksen mukainen työaikapankkijärjestely ja halutaan ottaa käyttöön uusi työaikalain mukainen työaikapankki, tulee aiempi lopettaa ennen uuden pankin käyttöönottoa.

Käytännössä työaikapankki alkaa kertyä, kun työntekijä tekee viikossa yli 40 tuntia töitä. Pankkiin voi siirtää lisä- ja ylityötunteja, liukuvaan työaikaan perustuvia tunteja tai sopimukseen pohjautuvia rahamääräisiä etuja vastaava aika. Työaikakertymä saa olla enintään 180 tuntia, eikä kokonaiskertymä saa ylittää yli 6kk:n vastaavan työajan määrää. Rajat ovat siis suuremmat kuin liukuvassa työajassa.

Työnantajan ja työntekijöiden tai tietyn työntekijäryhmän tulee solmia työaikapankkisopimus ottaessaan pankkia käyttöön. Työntekijän on kuitenkin aina annettava suostumus erien siirtämiseksi työaikapankkiin. Suostumus on mahdollista antaa vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan tai jokaiselle kerralle erikseen.

Työnantajalle mahdollisuus

Työaikalainsäädännön uudistus voi olla työnantajille erinomainen mahdollisuus järjestää työt uudelleen niin, että työnteko kyseisessä yrityksessä on entistä houkuttelevampaa ja henkilöstö viihtyy. Työnantajan saattaa olla siis syytä tarkastella uudistuksen aiheuttamia muutoksia ja päivittää tarvittaessa työsopimustensa sisältö.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä työaikalain uudistuksiin liittyen tai tarvitset apua työsopimusten laadinnassa tai muissa työsuhteeseen liittyvissä sopimuksissa (esimerkiksi kilpailukieltosopimukset), lakimiehemme ovat palveluksessasi. Voit jättää yhteydenottopyynnön täällä, se ei velvoita sinua mihinkään.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä